Anglicky se známými verši

"And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you."
- Ephesians 4:32

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line