Věříme,

  • že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím
  • že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý
  • že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života
  • v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě
  • v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci

Boží plán s člověkem

  • člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zhřešil neposlušností, a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
  • Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem, a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
  • Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
  • Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi.
  • Obě Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
  • Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
  • Zřízení tisíciletého království na zemi.
  • Poslední soud.
  • Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě.
  • Existuje věčná záhuba – ohnivé jezero – pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

Člověk tedy potřebuje poznat a prožít:

  • svou hříšnost a ztracenost ve světle Slova Božího
  • pokání, tj. změnu smýšlení, lítost nad hříchem, jehož se dopustil, i nenávist k němu
  • obrácení se ve víře k Bohu, očištění krví Ježíše Krista a Boží ospravedlnění
  • znovuzrození v Ježíši Kristu – přijetí Božího synovství
  • křest ve vodě ponořením na základě osobní víry
  • křest v Duchu svatém s biblickým znamením – mluvením novými jazyky
  • naplňování Duchem svatým:
    1. k nesení živého svědectví Ježíši Kristu
    2. k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy na zemi
    3. k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi

Církev Kristova v biblickém významu:

  • Hlavou církve je Ježíš Kristus a tvoří ji znovuzrození lidé, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým
    a Slovem Božím.
  • Byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého na učedníky.
  • Boží vůlí je, aby věřící žili v posvěcení skrze krev Ježíše Krista, moc Ducha svatého a poslušnost Božího slova a v neustálém
    růstu ve víře a nesli ovoce života naplněného Duchem svatým.
  • Podílem věřících jsou dary Ducha svatého, které zmnocňují k životu a službě v moci Ducha svatého.
  • V odpověď na modlitbu víry Pán nadpřirozeně uzdravuje nemocné.
  • Církev Kristova je obecenství těla a krve Ježíše Krista, což je vyjádřeno slavením památky Večeře Páně podáváním chleba a vína.
    Přijímat Večeři Páně přísluší jen těm, kteří jsou očištěni a vykoupeni krví Kristovou, a tím připojeni k jeho církvi.
  • Ve vztahu k ostatním znovuzrozeným křesťanům jsou členové vázáni povinností respektovat zásadu ztotožnění se
    s viditelnou církví Kristovou.